សេវាកម្មបង្រៀនដល់ផ្ទះទូទាំង25ខេត្តក្រុងសំរាប់លោកអ្នកដែលចង់ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្ម…

សេវាកម្មបង្រៀនដល់ផ្ទះទូទាំង25ខេត្តក្រុងសំរាប់លោកអ្នកដែលចង់ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬជាម្ចាស់សិប្បកម្ម ទឹកត្រី ទឹកសុីអីវ ទឹកម្ទេស ប្រេងខ្យង អោយមានជំនាញយ៉ាងពិតប្រាកដប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ សូមទំនាក់ទំនង
teel:0888897374
តេលេក្រាម:015780110

Home tutoring service in all 25 provinces and cities for those who want to become a business owner or craft owner, fish sauce, soy sauce, chili, snail oil, to be professional with high quality, please contact
on the road : 0888897374
Telegram:015780110

Translated from Khmer
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *