អ្នកណាធ្វើចិត្តបាន! គ្រួសារខំរកលុយឱ្យស្រីស្អាតរៀនរហូតបានធ្វើជាមេធាវី មិនទាន់បានប…

អ្នកណាធ្វើចិត្តបាន! គ្រួសារខំរកលុយឱ្យស្រីស្អាតរៀនរហូតបានធ្វើជាមេធាវី មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែទទួលដំណឹងថា កូនស្រីខ្លួនត្រូវបុរសម្នាក់ ស ម្លា ប់ ដល់បន្ទប់យ៉ាង សា ហា វ ដោយសារតែ

Who can make up their mind! The family tried to earn money for the pretty girl to study and become a lawyer. Not long ago, they found out that their daughter was brutally pushed to the room by a white man because of
http://7news4us.com/hot-news/817/

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *