ការបំពាក់លេងភ្លើង ខុសបច្ចេកទេស នាំឱ្យរំខាននិងប៉ះពាល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ( រូបភ…


🔴 ការបំពាក់លេងភ្លើង ខុសបច្ចេកទេស នាំឱ្យរំខាននិងប៉ះពាល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ( រូបភាពពី Ratpisith kun ) ↘️ For Page :https://web.facebook.com/bbnsharevideos
↘️ Jion Telegram : https://t.me/BBNNEWS24h
↘️ For Website : https://www.bbn-tv.cc
☎️ Hot News : 098 72 70 71 / 096​ 45​ 48​ 166
🔴 Technical error in the installation of lights causing disturbance and impact to road users ( Picture from Ratpisith kun ) ↘️ For Page :https://web.facebook.com/bbnsharevideos
↘️ Evening Telegram : https://t.me/BBNNEWS24h
↘️ For Website : https://www.bbn-tv.cc
☎️ Hot News : 098 72 70 71 / 096 45 48 166Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *