#ខ្នាយខ្មែរ #ខ្នាយវល្លិ៍ #ខ្នាយប្រយុទ្ធ មានតែ ៥គ្រាប់ទេ free ក្រមួនតេជ កន្លះខាំ…

#ខ្នាយខ្មែរ #ខ្នាយវល្លិ៍ #ខ្នាយប្រយុទ្ធ
មានតែ ៥គ្រាប់ទេ free ក្រមួនតេជ កន្លះខាំ
ចង់បានរួសរាន់ តាមប្រអប់សារណាបាទ៚

#ខ្នាយខ្មែរ #ខ្នាយវល្លិ៍ #ខ្នាយប្រយុទ្ធ
Only 2 pills, free half gram kramoun tek
If you want it, please inbox.

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *