ឃ្លាំង សំរាប់ជួល ទីតាំង ទួលគោក ផ្លូវ៣៥៣ ទំហំ 12*17 លេខទំនាក់ទំនង 010 618820 …

ឃ្លាំង សំរាប់ជួល
ទីតាំង ទួលគោក
ផ្លូវ៣៥៣
ទំហំ 12*17
លេខទំនាក់ទំនង 010 618820

Warehouse for rent
Location Toul Kork
Street ផ្លូវ
Size 12*17
Contact number 010 618820

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *