ចង់លក់ដីផ្ទាល់ខ្លួន 2ឡូត៍ នៅជិតផ្សារក្នុងគម្រោង អោយតែមានអ្នកចង់បានដឹងតែត្រូវហើយ …

ចង់លក់ដីផ្ទាល់ខ្លួន 2ឡូត៍ នៅជិតផ្សារក្នុងគម្រោង អោយតែមានអ្នកចង់បានដឹងតែត្រូវហើយ លក់ទាល់លុយ🙏 telegram 098808999 ទីតាំងដីនៅផ្លូវ៥១ កំពង់ស្ពឺ
I want to sell my own land, 2 lots near the market in the project. If there is someone who wants it, I will get it. I will sell it until I have money. 🙏 Telegram 098808999 Land location is at Street 21, Kompong Speu.Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *