ចម្ការក្រូចឆ្មាបានផលស្រាប់ប្លង់រឹង2km_3kmពីផ្លូវជាតិ41ទិញចាប់ពី2haឡើងតម្លៃ3$/1m2…

ចម្ការក្រូចឆ្មាបានផលស្រាប់ប្លង់រឹង2km_3kmពីផ្លូវជាតិ41ទិញចាប់ពី2haឡើងតម្លៃ3$/1m2 ជិតផ្សារត្រពាំងអណ្ដើកខេត្តតាកែវ

Fruitful lemon plantation. Hard title 2km_3km from National Road 41. Buy from 2ha and up. Price 3$/1m2 near Tropeang Andek Market, Takeo Province.

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *