ដីលក់តំបន់អភិវឌ្ឃន៍ខ្លាំងឈូកវ៉ា សែនសុខ មានដី គ្រប់ខ្នាត 10×20/20×30…. 089467…

ដីលក់តំបន់អភិវឌ្ឃន៍ខ្លាំងឈូកវ៉ា សែនសុខ មានដី គ្រប់ខ្នាត
10×20/20×30….
089467789 (Tg)

Land for sale in the highly developed area of Chhouk Va, Sen Sok, have all size of land.
10×20/20×30….
089467789 (Tg)

Translated from Khmer

សង្កាត់ក្រាំងធ្នុង ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ, profile picture

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *