ដីលក់បន្ទាន់លើផ្លូវបេតុង នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ស្រុកបាទី ទំហំក្នុងប្លង់ 2744 m2…

💥ដីលក់បន្ទាន់លើផ្លូវបេតុង នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ស្រុកបាទី
💥ទំហំក្នុងប្លង់ 2744 m2ម្ចាស់កុនលុយខ្លាំងលក់តែ
16$/m2 ប្លង់រឹង ក្បាលដី 30mx 92m
#ទីតាំងដី ជិត វិទ្យាលយ័ ជិតផ្សារ នឹងជិតផ្ទះអ្នកភូមិ (សូមមកមើលដោយផ្ទាល់)
016 933255 ឬ ឆាត មកមុនបានមុន
💥 Urgent sale of land on concrete road in Bati developed area
💥Plot area 2744 m2, owner of the cinema has a lot of money, only sell
16$/m2. Hard title, 30mx92m
#Land location near high school near market and village house (please come and see directly)
016 933255 or chat, first come first serveTranslated from Khmer
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *