ដីលក់បន្ទាន់.ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ២តែ.1.5.គម.ត្រង់ចំណុចផ្សារយាយត្រប់..។ មកពីភ្នំពេញ…

ដីលក់បន្ទាន់.ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ២តែ.1.5.គម.ត្រង់ចំណុចផ្សារយាយត្រប់..។
មកពីភ្នំពេញតាមផ្លូវ ជាតិលេខ២.ដល់គ.ម.លេខ៥០.បទស្តាំ
ទំហំ៥០ម×៧០ម..លក់តែ.១៥០០០$ទេ

Urgent land for sale. Just down the national road number 3 1.5. Good morning. At the point of Grandma Trop market..
Coming from Phnom Penh on National Road 2. To the C. S. M. Number 20. Right song
Size 30m x 60m.. Only sell. 15000$ only

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *