#ដីលក់បន្ទាន់ ជាប់ផ្លូវរដ្ឋ12ម៉ែត្រ ក្បាល60×75 លក់ម៉ែត្រដើ1000$/ម៉ែត្រ ខេត្តកំ…

#ដីលក់បន្ទាន់ ជាប់ផ្លូវរដ្ឋ12ម៉ែត្រ ក្បាល60×75
លក់ម៉ែត្រដើ1000$/ម៉ែត្រ ខេត្តកំពត📲015242595
#Land for urgent sale, next to state road 12 meters, head 60×75
Selling walking meter 1000$/meter Kampot province 📲015242595Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *