ដីលក់បន្ទាន់ 28ហិកតា 1m2=5.3 តម្លៃក្រោមទីផ្សារ 40% តម្លៃហាងឆេង 8$ទៅ 12$ /m2 ជាប្…

ដីលក់បន្ទាន់ 28ហិកតា 1m2=5.3 តម្លៃក្រោមទីផ្សារ 40% តម្លៃហាងឆេង 8$ទៅ 12$ /m2 ជាប្រភេទដីខ្សាច់ និងរ៉ែ
ទីតាំងនៅឃុំថ្មី ទឹកឈូ ខេត្តកំពត
017407579

Urgent land for sale 28 hectare 1m2=5.3 price below market 40% price Cheng shop price 8$ to 12$/m2 is sand and mineral land
Located at Khom Thmey, Tek Chou, Kampot province.
017407579

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *