ដីឡូ​លក់​បន្ទាន់​ក្រោម​ទីផ្សារ​40%ទៅ​50% ទីតាំង​ស្រុក​ពញាឮ​ខេត្ត​កណ្ដាល​0165767…

ដីឡូ​លក់​បន្ទាន់​ក្រោម​ទីផ្សារ​40%ទៅ​50%
🚘ទីតាំង​ស្រុក​ពញាឮ​ខេត្ត​កណ្ដាល​☎️016576720
Land for urgent sale 40% to 50% below market
🚘 Location at Ponhea district, Kandal province ☎️016576720Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *