ដីែស្រខ្លួនឯងផ្ទាល់លក់បន្ទាន់លុយខ្លាំងនៅឃុំតាំងស្យា ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ព…

📣ដីែស្រខ្លួនឯងផ្ទាល់លក់បន្ទាន់លុយខ្លាំងនៅឃុំតាំងស្យា ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
🎉 ទំហំដី 1 ហិចតា 60 អា តំលៃត្រឹមតែ 2,5$ ក្នុង 1 m2
👉ទីតាំងចុះពីថ្នល់កៅស៊ូតែ 200m
👉មានរោងចក្រ និងគំរោងអភិវឌ្ឍន៍នៅជុំវិញ តែបន្ទាន់លុយទើបដាច់ចិត្តលក់
☎ 098 707 893 ( Telegram )
☎ 097 923 3595 ( Telegram)
📣 My own land, urgent sale at Tang Sya Commune, Phnom Srouch District, Kampong Speu Province
🎉 Land size 1 hectare 60 acres, price only 2.5$ per 1 m2
👉Location down from rubber road 200m
👉 There are factories and development projects around, but urgent money, so I can’t sell.
☎ 098 707 893 (Telegram)
☎ 097 923 3595 (Telegram)Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *