ត្រូវការលក់បន្ទាន់ ក្រោយវត្តសន្សំកុសល តម្លៃ៣៩០០០ដុល្លារ ប្លង់រឹង មិនលិចទឹក 0…

ត្រូវការលក់បន្ទាន់ ក្រោយវត្តសន្សំកុសល
តម្លៃ៣៩០០០ដុល្លារ
ប្លង់រឹង
មិនលិចទឹក
070220161/085616880

Need to sell urgently behind Sansom Kosol pagoda
The price is $ 25,000
Hardcore title
Waterproof not flooded
070220161/085616880

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *