ទិញទុកធ្វើចំការលំហែរទៅបងប្អូន ដាំបានជាង៣ឆ្នាំ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជិ…

ទិញទុកធ្វើចំការលំហែរទៅបងប្អូន ដាំបានជាង៣ឆ្នាំ
ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ជិតមួយហិកតា
012948318/015727986

Buy this for leisure farm, everyone. It has been planted for more than 3 years.
Phnom Srouch district, Kompong Speu province
Almost an acre of land
012948318/015727986

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *