ទីណាមានផុសលក់ដី ផ្ទះជួល រឺផ្ទះលក់ ទីនោះមានcomments ឡានជួលរើដឹកឥវ៉ាន់ បងប្អូនត្…

ទីណាមានផុសលក់ដី ផ្ទះជួល រឺផ្ទះលក់
ទីនោះមានcomments ឡានជួលរើដឹកឥវ៉ាន់🥴🥴
បងប្អូនត្រូវការរើផ្ទះមិនពិបាករកមើលឡានដឹកឥវ៉ាន់ទេ😁
Where can I post land for rent or house for sale?
There are comments about rental car moving truck.
Anyone need a house move not to hard to find a truck 😁Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *