ធុញទេ? រមាស់ក្បាលអេសរហូត ជ្រុះអង្គែរពេញអាវ រំខានណាស់ ហើយខ្មាស់គេទៀត ប្រើសាប៊ូច្…

😬ធុញទេ? រមាស់ក្បាលអេសរហូត ជ្រុះអង្គែរពេញអាវ រំខានណាស់ ហើយខ្មាស់គេទៀត😒
😌ប្រើសាប៊ូច្រើនប្រភេទហើយ នៅតែមិនបាត់អង្គែរ
👍ឈប់បារម្មណ៍ទៀត ខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយសាប៊ូកក់សក់ HAICNEAL. ជួយកំចាត់រាល់បញ្ហា អង្គែរ រោល អលាហ្សី កម កន្តួលរមាស់ បានយ៉ាងល្អ👍
🥰ប្រើបានទាំងក្មេងនិងមនុស្សចាស់ ទទួលបានផល់តាំងពីប្រើលើកដំបូង👍
012891651
😬 bored or not? Itchy head all the time, dandruff fall all over the shirt, so annoying and embarrassing😒
😌Used many types of soap but dandruff is not gone.
👍Worry no more, I recommend HAICNEAL shampoo. Help to get rid of all problems like dandruff, rash, allergy, itching👍
🥰 Can be used by both children and adults. Feel good from the first use👍
012891651Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *