បងប្អូនមួយចំនួន គិតថាអចលនទ្រព្យ គឺ ជាបំណុលតែអ្នកជោគជ័យមានបានដោយសារអចលនទ្រព្យ Som…

បងប្អូនមួយចំនួន គិតថាអចលនទ្រព្យ គឺ ជាបំណុលតែអ្នកជោគជ័យមានបានដោយសារអចលនទ្រព្យ
Some people think that real estate is a debt that the successful people have because of real estate.Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *