បើគម្រោងថ្មីហើយ តាំងនៅក្បែរផ្សារសាលាលេខ 5 ជាប់នឹងផ្លូវជាតិនៅទល់វិទ្យាល័យមិត្តភាព…

បើគម្រោងថ្មីហើយ តាំងនៅក្បែរផ្សារសាលាលេខ 5 ជាប់នឹងផ្លូវជាតិនៅទល់វិទ្យាល័យមិត្តភាព កម្ពុជា ជប៉ុន ទំហំ 5m×20mតម្លៃ5200$បញ្ចុះតម្លៃជូន50%Wow
Tell 0972689555/069627896

New project, next to school market number 5, next to national road, opposite Cambodia-Japan Mitheap High School, size 5m×20m, price 5200$ discount 50% Wow
Tell 0972689555/069627896

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *