បើតម្លៃបារីឡើងដល់១៥,០០០៛ក្នុងមួយកញ្ចប់ ចឹងអ្នកជក់បារីបានលុយពីណាទិញបារីទៀត។ If th…

បើតម្លៃបារីឡើងដល់១៥,០០០៛ក្នុងមួយកញ្ចប់ ចឹងអ្នកជក់បារីបានលុយពីណាទិញបារីទៀត។

If the price of cigarettes goes up to 15,000 Riels per pack, where will smokers get money to buy cigarettes?

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *