ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ FREE ជម្រាប ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា អាចទាញយក INVA Valu…


ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ FREE
🙏🏻 ជម្រាប ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា អាចទាញយក INVA Valuation App ប្រើប្រាស់បានហើយ

🎯 មុខងារសំខាន់ៗនៅលើ App
1️⃣ មើលតម្លៃដីនៅលើផែនទី
2️⃣ សក្សាតម្លៃទីផ្សារអចលនវត្ថុទូទាំងប្រទេស
3️⃣ មើលព័ត៌មានទ្រព្យលក់ក្រោមទីផ្សារ 30%
4️⃣ មើលមេរៀនអចលនវត្ថុ(វាយតម្លៃ,តិចនិចទិញលក់,ច្បាប់អចលនវត្ថុ)

🔔 សម្រាប់ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់៖

១. Android មានក្នុង Play Store: https://bit.ly/3zc8oDV
២.បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះ រួច ផ្ញើរលេខទូរសព្ទមកកាន់តេឡេក្រាម៖ https://t.me/lsh2302
៣.ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងបើកមុខងារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

***បញ្ជាក់ទាញយក៖ទាញយកបានសម្រាប់តែPlay Store តែប៉ុណ្ណោះ

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *