#ផ្កាចម្ប៉ាខែកពណ៌ក្រហម ពូជចាស់បុរាណខ្មែរយើង មានស្តុកវិញហើយដើមស្អាតណាស់ កម្មង់សេវ…

#ផ្កាចម្ប៉ាខែកពណ៌ក្រហម ពូជចាស់បុរាណខ្មែរយើង មានស្តុកវិញហើយដើមស្អាតណាស់ កម្មង់សេវាផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង
Tell 0978162581/010667633
Telegram 089667633

#Red Champa Flower, an old Khmer traditional breed. Available in stock now. The tree is very beautiful. Order now. Delivery to all provinces and cities.
Tell 0978162581/010667633
Telegram 089667633

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *