ផ្ទះកែងបុរីឡាយគង់ស្ពានដែក ក្រោយហាំងនំបុ័ងស្ទឹងមានជ័យ មានមនុស្សរស់នៅអ៊ូអរ125000$…

ផ្ទះកែងបុរីឡាយគង់ស្ពានដែក ក្រោយហាំងនំបុ័ងស្ទឹងមានជ័យ
មានមនុស្សរស់នៅអ៊ូអរ125000$

Corner house of Borey Lay Kong Span Dek, behind Steung Meanchey Bread
There are people living in Oor 125000$

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *