មានដីមួយកន្លែង នៅកំពត ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ ៣ លក់ប្រញាប់លុយ * ទំហំ 35×50 តម្លៃចរចារ…

មានដីមួយកន្លែង នៅកំពត ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ ៣ លក់ប្រញាប់លុយ
* ទំហំ 35×50
តម្លៃចរចារ
098 800 494 (Telegram)
There is a land in Kompot, next to National Road 3, urgent sale.
* Size 35×50
Price is negotiable
098 800 494 (Telegram)Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *