លក់ដីនៅភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិតបុរីឈូកវ៉ា 2 ទំហំ 8 ម៉ែត្រ គុណ នឹង 8 ម៉ែត្រប្លង់…

លក់ដីនៅភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិតបុរីឈូកវ៉ា 2 ទំហំ 8 ម៉ែត្រ គុណ នឹង 8 ម៉ែត្រប្លង់ រឹងដីនៅជាប់ផ្លូវរកស៊ីបាន។ធ្វើផ្ទះជួរបានពីរ ល្វែង លក់តម្លៃ ពីមុន 3 ម៉ឺន ឥឡូវលក់ តែ 2,5000 ដុល្លារដាច់ថ្លៃ បងប្អូនចង់បានដីនៅជាប់ផ្លូវ។ អាចរកស៊ីបានណាទាក់ទងបាន។ លេខតេឡេក្រាម 0 10 89 26 99

Land for sale in Phnom Penh, Khan Pursenchey near Borey Chhoukva 2, size 8 meters by 8 meters and 8 meters. The land is hard next to the road for business. Build a house with two rows, sell the price before 3 hundred thousand, now sell only 2,5000 dollars, no price, anyone who wants the land next to the road. Available for business, contact me. Telegram number 0 10 89 26 99

Translated from KhmerLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *