លក់ឡៃឡុង 125000$ ទំហំ÷15m x 25m (កាត់ចំណីផ្លូវរួច)ជាប់ ផ្លូវរដ្ឋ១៦ម នៅជិតដ…

👉លក់ឡៃឡុង 👉 125000$
👉 ទំហំ÷15m x 25m
✅ (កាត់ចំណីផ្លូវរួច)ជាប់ ផ្លូវរដ្ឋ១៦ម
🎋នៅជិតដីជីបម៉ុងនិងបុរីបុស្សា – សាកសមសំរាប់ធ្វើជាឃ្លាំងទំនិញ អាជីវកម្ម រឺអាចទិញទុកចំនេញ…
ទីតាំងផែនទី https://maps.app.goo.gl/BWkoqJC7cDo6HPk86
🎉🎉អនាគតបើកលក់គ្រឿងសំណង់បាន
☎️012 596 596/010 800 159/ 012 800 159
👉Sell for sale 👉 125000$
👉Size x15m x 25m
✅ (Cutting the food on the road) next to the state road 15m
🎋Near chipmong land and borey bosa – Suitable for warehouse, business or can be bought for profit…
Map Location: https://maps.app.goo.gl/BWkoqJC7cDo6HPk86
🎉🎉 In the future, I can sell construction equipment.
☎️012 596 596/010 800 159/ 012 800 159Translated from Khmer

No photo description available.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *