សូមចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានFREE ក្រេឌីត ឥឡូវនេះ 1. ទាញមិត្តភក្ដិ20នាក់ចូលទៅក្នុង…

https://t.me/KHJulia_bot?start=Join
សូមចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានFREE ក្រេឌីត ឥឡូវនេះ

1. ទាញមិត្តភក្ដិ20នាក់ចូលទៅក្នុងគ្រុបរបស់យើងខ្ញុំ KH8899 Group
2. ចែករំលែកគេហទំព័ររបស់យើងទៅទៅកាន់5គ្រុបក្នុងហ្វេសប៊ុក
3. ស៊ែរ5គ្រុបក្នុងតេលេក្រាម
4. ពេលរូចរាល់ថតរូបផ្ញើរអោយពួកយើង
1.30am 2.11.22

https://t.me/KHJulia_bot?start=Join
Please sign up for FREE credits now

1. Pull 20 friends into our group KH8899 Group
2. Share our page to 5 groups on facebook
3. Share 5 groups in telegram
4. Every time you take a picture and send it to us
1.30am 2.11.22

Translated from Khmer

May be an image of 1 person and text

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *