.សួស្តីពុកម៉ែ.បងប្អូន.ខ្ញុំមានដីមួយកន្លែងទៀតហើយដែលម្ចាស់លក់ត្រូវការលុយបន្ទាន់.។ …

👉.សួស្តីពុកម៉ែ.បងប្អូន.ខ្ញុំមានដីមួយកន្លែងទៀតហើយដែលម្ចាស់លក់ត្រូវការលុយបន្ទាន់.។
👉ដែលមានទីតាំងចុះពីផ្លូវ41តែ.1គីឡូទេ.គឺបទចុះត្រង់គីឡូ34ហួសផ្សារស្លាបលែងបន្តិច.។
👉ដែលមានទំហំ.55×60.ម..ជាប់និងផ្លូវ.15.ម.តម្លៃ.29500$.ចរចា..កាត់ប្លង់រឹងជូនទៀត.។
☎️..0974570622..010928586
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *