ខ្ញុំមានដីជាប់ផ្លូវ41 គម5 8ម * 60ម ប្លង់រឹង 11000$ ក្នុងមួយម៉ែតដើរ 012948318…

ខ្ញុំមានដីជាប់ផ្លូវ41 គម5
8ម * 60ម ប្លង់រឹង
11000$ ក្នុងមួយម៉ែតដើរ
012948318/015727986

I have land on road 41 km 5
8m x 60m hard surface
11000$ per meter walk
012948318/015727986

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *