គម្រោងដីឡូតិ៍ទើបតែបើកថ្មី ជាប់ថ្នល់ជាតិលេខ138ខាងលិចផ្សារសាលាលេខ 5 ទំហំ5×20m4200…

👉គម្រោងដីឡូតិ៍ទើបតែបើកថ្មី
ជាប់ថ្នល់ជាតិលេខ138ខាងលិចផ្សារសាលាលេខ 5 ទំហំ5×20m4200$
បញ្ចុះ 50%នៅសល់2100$
☎️0972166357
👉Newly opened plot of land
Next to national road 138, west of school market 5, size 5×20m 4,200$
Discount 50% to 2100$
☎️0972166357Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *