ឃ្លាំងលក់បន្ទាន់ជាប់ផ្លូវ 42 តែម្ដង (តម្លៃក្រោមទីផ្សារ) ដីកែនិងមានទំហំ 1502 មែត…

ឃ្លាំងលក់បន្ទាន់ជាប់ផ្លូវ 42 តែម្ដង (តម្លៃក្រោមទីផ្សារ)
ដីកែនិងមានទំហំ 1502 មែតរ៉េ
ដីនៅជាប់ផ្លូវធំតែម្ដង
តម្លៃ : 180$ មែតរ៉េ
Tel : 099991818
ទីតាំង : ខណ្ឌ : កំបូល , ភូមិ : អំពិល
Google Map : https://goo.gl/maps/aDZ7r7BqoNHwDp3h7

Urgent warehouse for sale next to street 42 (price below market)
1502 square meters of land
Land next to the main road
Price: 180$ per meter
Tel : 099991818
Location: District: Kompol, Village: Ampil
Google Map : https://goo.gl/maps/aDZ7r7BqoNHwDp3h7

Translated from Khmer

May be an image of outdoors

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *