ដីក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅតំបន់អ៊ូអររស់នៅប្រកបអាជីវកម្មបាន10*20ផ្លូវ12ម៉ដីមុខទៅកើតមានរ…

ដីក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅតំបន់អ៊ូអររស់នៅប្រកបអាជីវកម្មបាន10*20ផ្លូវ12ម៉ដីមុខទៅកើតមានរបរថ្មតម្លៃ 22000$0965540563☎️012580971ទិញផ្ទាល់
Land in Khan Prek Pnov, Oor area, can live for business, 10*20 road, 12 meters, front road, has battery work, price 22000$0965540563☎️ 012580971 buy directlyTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *