ដីខ្ញុំផ្ទាល់ប្រភេទប្លង់រឹងផ្លូវកែងជា4មានទឹកភ្លើងតំបន់អ៊ូអរម្ដុំភ្នំបាសិត 4 គីឡូ…

ដីខ្ញុំផ្ទាល់ប្រភេទប្លង់រឹងផ្លូវកែងជា4មានទឹកភ្លើងតំបន់អ៊ូអរម្ដុំភ្នំបាសិត 4 គីឡូពីព្រំប្រទល់ភ្នំពេញ15*20/27000&5*20/9000☎️012580971
My own land, title type, corner road, 4 with water, electricity, Ou Oromdom Phnom Penh border, 4 kilometers from Phnom Penha border 15*20/27000&5*20/9000☎️012580971Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *