ដីជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ30ម៉ែត្រផ្លូវក្នុងគម្រោង20ម៉ែត្រ ស្ថិត នៅទល់មុខផ្សារ (10×20)52…

💥ដីជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ30ម៉ែត្រផ្លូវក្នុងគម្រោង20ម៉ែត្រ
💥ស្ថិត នៅទល់មុខផ្សារ
💥(10×20)5200$
💥ប្លង់រឹង
Telegram 0973484589
💥 Land next to rubber road 30 meters, 20 meters in the project
💥 Right in front of the market
💥(10×20)5200$
💥Hard title
Telegram 0973484589Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *