ដីនិងផ្ទះលក់ ក្នុង ក្រុងច្បាមន ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ជិតរោងចក្រ អាចធ្វើបន្ទប់ជួលបាន …

ដីនិងផ្ទះលក់ ក្នុង ក្រុងច្បាមន ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ជិតរោងចក្រ
អាចធ្វើបន្ទប់ជួលបាន ( ចុះពីផ្លូវជាតិលេខបួនតែ100ម)
ដី 13ម * 27ម
28000$
012948318/015727986

Land and house for sale in Chbarmon city, Kampong Speu province, near factory
Room for rent available (100m from National Road 4)
Ground 13m * 27m
28000$
012948318/015727986

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *