ដីនិងផ្ទះលក់ ជិតរោងចក្រ ក្នុងក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចុះពីផ្លូវជាតិលេខបួន 1…

ដីនិងផ្ទះលក់ ជិតរោងចក្រ ក្នុងក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ចុះពីផ្លូវជាតិលេខបួន 100ម
ដី13ម * 27ម
28000$
012948318/015727986

Land and house for sale near factory in Chbar Mon city, Kampong Speu province.
100m from national road four
Ground 13m * 27m
28000$
012948318/015727986

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *