ដីនឹងផ្ទះដែលខ្ញុំផុសលក់ភាគច្រើនគឺជាដីផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ(#ខ្ញុំលក់តម្លៃក្រោ…

ដីនឹងផ្ទះដែលខ្ញុំផុសលក់ភាគច្រើនគឺជាដីផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ(#ខ្ញុំលក់តម្លៃក្រោមហាងឆេងច្រើនព្រោះខ្ញុំត្រូវការលុយពិតប្រាកដ)ខ្ញុំចង់បានបងប្អូនដែលចង់ទិញដីឬផ្ទះដែលមានតម្លៃល្អពិតប្រាកដមើលនិងសិក្សាច្បាស់លាស់ដល់ទីតាំងចរចាបាន012580971/0965540563/15*20ប្លង់រឹងទឹកភ្លើង27000$នឹង5*20/9000$ធានារស់នៅបានភ្លាម

The land and house I post for sale are mostly my own home land (#I sell a lot under the exchange price because I need real money) I want everyone who want to buy land or house with real good price view and study clearly to the location negotiable 012580971/0965540563/15*20plots Water and electricity 27000$ and 5*20/9000$ guarantee you can live now

Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *