ដីភូមិ6mX18mដាក់ប្រយ៉ាន់លុយបងៗនៅខាងលិចផ្សារបែកចានចុះពីផ្លូវជាតិលេខ៤ត្រឹមតែ៣គីឡូ….

ដីភូមិ6mX18mដាក់ប្រយ៉ាន់លុយបងៗនៅខាងលិចផ្សារបែកចានចុះពីផ្លូវជាតិលេខ៤ត្រឹមតែ៣គីឡូ.ជាប់ផ្លូវរដ្ធបេតុង10m.ប្រជុំជនមិនមែនដីឡូទេ.តម្លៃ12500$ចចាបាន
លេខខ្ញុំបងប្អូន.0718183319.015313086.012322460
ទីតាំបញ្ជាក់បងៗថានៅខេត្តកណ្តាល

Village land 6m x 18m for sale at the west of Bek Chan market down from National Road 2, only 2 kilometers. Next to concrete road 10m. The town is not a land plot. Price 12500$ yes
This is my number everyone. 0718183319. 015313086. 012322460
The title is to confirm that you are in Kandal Province.

Translated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *