#ដីលក់នៅមុខរោងចក្រផ្លូវ 41បញ្ចុះតម្លៃ 50% #ទំហំដី5×20=7798$ #ខលមកឥឡូវនេះទទួលបា…

#ដីលក់នៅមុខរោងចក្រផ្លូវ 41បញ្ចុះតម្លៃ 50%
#ទំហំដី5×20=7798$
#ខលមកឥឡូវនេះទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ3899$

089280698/066792467

#Land for sale in front of factory street 41, discount 50%
#ទំហំដី5×20=7798$
#ខលមកឥឡូវនេះទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ3899$

089280698/066792467

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *