#ដីលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ ខាងកើតភ្នំបាសិត ជាប់និងបុរី CS ស្រែដូនតូច .ចុះព…

#ដីលក់បន្ទាន់តម្លៃក្រោមទីផ្សារ ខាងកើតភ្នំបាសិត ជាប់និងបុរី CS ស្រែដូនតូច
.ចុះពីផ្លូវ130មកតែ1km
.ក្បាល 26m×50m
.ជាប្រភេទដីកែង
.លក់តែ 35000$
.ពត៌មាន លម្អិត
.0966679099.092577691

#Urgent land for sale, price below market, east of Basit mountain, next to Borey CS Sre Doun Toch
. Going down from road 130 to 1km
. Head 26m×50m
. Is a kind of corner ground
. Sell only 35000$
. Details:
.0966679099.092577691

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *