តោះបងៗណាខ្លះត្រូវការទុនបង្វិលរយៈពេលខ្លី? »សម្រាប់បងៗដែលធ្វើអាជីវកម្មទាក់ទងមកប…

តោះបងៗណាខ្លះត្រូវការទុនបង្វិលរយៈពេលខ្លី?
»សម្រាប់បងៗដែលធ្វើអាជីវកម្មទាក់ទងមកបាន:
»ទុនបង្វិលចាប់ពី 5ពាន់$-50ម៉ឺន$
»សេវាកម្មល្អ+លក្ខខណ្ឌងាយៗរហ័សទាន់ចិត្ត
»ដាក់ថ្ងៃនេះ បានលុយស្អែក!
»យកតែអាជីវកម្មក្នុងក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ!!

Come on, who needs short-term turnover capital?
»For those who do business, can contact:
»Revolving capital from $5,000-50,000
»Good service+quick easy conditions
»Put today, get paid tomorrow!
»Only take business in Phnom Penh!!

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *