នាងខ្ញុំលក់ដីបន្ទាន់ខ្លាំង 520 កាលទិញ9000 អីឡូវលក់តែ6500$ I am selling my la…

នាងខ្ញុំលក់ដីបន្ទាន់ខ្លាំង
5✖️20
កាលទិញ9000
អីឡូវលក់តែ6500$
I am selling my land very urgently
5✖️20
When bought 9000
Now sell only 6500$Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *