បញ្ចុះតម្លៃ 50% គម្រោងថ្មី លើផ្លូវកៅស៊ូលេខ 138 ខាងលិចផ្សារសាលាលេខ5 ចាប់ផ្តើមបើកទ…


🎉បញ្ចុះតម្លៃ 50%
💥គម្រោងថ្មី លើផ្លូវកៅស៊ូលេខ 138 ខាងលិចផ្សារសាលាលេខ5 ចាប់ផ្តើមបើកទទួលប្រាក់កក់ហើយ
👍 ទីតាំងគម្រោងល្អឥតខ្ចោះ ជាប់ផ្លូវកៅស៊ូលេខ 138 ទល់មុខនឹងវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនផ្ទាល់តែម្តង
👉 ជួរមុខតម្លៃ 5200$/ប្លង់ កក់ឥឡូវនេះទទួលបានតម្លៃត្រឹមតែ 2600$
👉 ជួរផ្លូវ 8m តម្លៃ 3700$/ប្លង់ កក់ឥឡូវនេះ ទទួលបានតម្លៃត្រឹមតែ 1850$
👉 បញ្ជាក់: ឱកាសនេះមានចាប់ថ្ងៃនេះ ដល់ទី 13.11.2022 នេះតែប៉ុណ្ណោះ
☎️ ទំនាក់ទំនងពត៌មានលម្អិត:090905838/0964394180


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *