បន្ទប់ជួល ផ្ទះថ្មីស្អាត ធំទូលាយ បរិយាកាសល្អ ស្រួលរស់នៅ នៅកំបូល ជិតតំបន់សេដ្ឋកិច…

បន្ទប់ជួល ផ្ទះថ្មីស្អាត ធំទូលាយ បរិយាកាសល្អ ស្រួលរស់នៅ
នៅកំបូល ជិតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស PPSEZ តម្លៃ 50$/ខែ

Room for rent, new, spacious house, good environment, easy to live in
At Kompol, near PPSEZ Special Economic Zone, price 50$/month

Translated from KhmerLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *