ផ្ទះលក់បន្ទាន់ ឈូកមាស ទីតាំងប្រកបរបររកសុីបាន #តម្លៃ135000$ (ចចារបានទៀត #ចាប់អ…

ផ្ទះលក់បន្ទាន់ ឈូកមាស
ទីតាំងប្រកបរបររកសុីបាន
#តម្លៃ135000$ (ចចារបានទៀត
#ចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09
Urgent house for sale, Chouk Meas
Location is good for business
#Price 135000$ (can negotiate
#ចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *