ផ្ទះលក់បន្ទាន់ បុរីវិមានភ្នំពេញ តម្លៃ. ធូរខ្លាំងមែនទែន. 7XXXX$ (ចចារ) ផ្ទះស្អ…

👉🏻ផ្ទះលក់បន្ទាន់
👉🏻បុរីវិមានភ្នំពេញ
👉🏻តម្លៃ. ធូរខ្លាំងមែនទែន. 7XXXX$ (ចចារ)
👉🏻ផ្ទះស្អាត. មិនលិចមិនជ្រាប
#អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09
👉🏻House for sale urgently
👉🏻 Borey Vimean Phnom Penh
👉🏻Price. So much relief. 7XXXX$ (negotiable)
👉🏻Nice house. Not sinking, not aware
#អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *