ផ្ទះលក់ប្រញាប់លុយ​ខ្លាំង​ នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្លូវ 2004 ទំហំ​ផ្ទះ​ 12×20​ …

🏰ផ្ទះលក់ប្រញាប់លុយ​ខ្លាំង​
🏭នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញផ្លូវ 2004
🏢ទំហំ​ផ្ទះ​ 12×20​ កាត់​ផ្លង់​រឹង​ជូន💯
🙏ធានាតម្លៃក្រោមទីផ្សារ 30%
🙏ផ្ទះមានចំណូលស្រាប់ 650 💵ដុល្លារ ដល់ 800 💵ដុល្លារក្នុងមួយខែ
តេលេក្រាម​ ☎️0973013774
☎️0968188661
https://t.me/+855973013774
ប្រHouse for sale urgently
🏭In the middle of Phnom Penh, road 2004
ជូនHouse size 12×20, hard plan💯
🙏Guarantee 30% below market price
🙏 The house has already income 650 💵 dollars to 800 💵 dollars a month.
Telegram ☎️0973013774
☎️0968188661
https://t.me/+855973013774Translated from Khmer

May be an image of outdoors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *