#ពូជក្រូចឆ្មាអត់គ្រាប់ថៃ ពូជសុទ្ធល្អ ប្រភេទមែកផ្សាំ ដើមស្អាត មាំល្អ ដើមពេញកំលាំង…

🌱#ពូជក្រូចឆ្មាអត់គ្រាប់ថៃ ពូជសុទ្ធល្អ ប្រភេទមែកផ្សាំ ដើមស្អាត មាំល្អ ដើមពេញកំលាំង ដាំឆាប់បានផល ទឹកច្រើន គ្មានគ្រាប់ កម្មង់បាន☎️0963566850
🚍មានសេវាផ្ញើរជូនគ្រប់ខេត្ត
🌱#ពូជក្រូចឆ្មាអត់គ្រាប់ថៃ Good seed, good branch, good tree, strong tree, fast result, plenty of water, no seeds, can order ☎️0963566850
ខេDelivery service to all provincesTranslated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *