#ពូជស្វាយយ៉ុងវិន ពូជសុទ្ធល្អ ប្រភេទដើមផ្សាំ ដាំឆាប់បានផល ដើមស្អាត មាំល្អ ងាយស្រ…

#ពូជស្វាយយ៉ុងវិន
ពូជសុទ្ធល្អ ប្រភេទដើមផ្សាំ ដាំឆាប់បានផល ដើមស្អាត មាំល្អ ងាយស្រួលដាំ មិនរើសដី ផ្លែធំក្រអូបផ្អែមឈ្ងុយ កម្មង់បាន
💌📲095528245/0964358511(តេលេក្រាម)!
#Yanitsmile
#ពូជស្វាយយ៉ុងវិន
Good seed, type of tree, plant quickly to get result, beautiful tree, easy to plant, no soil picking, big fruit, sweet smell, can order
💌📲095528245/0964358511(telegram)!
#YanitsmileTranslated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *